Säännöt

Y-tunnus 1638364-0
Yhdistysrek. no. 124667, hyväksytty patentti- ja rekisterihallituksessa 13.12.2000

Turun Science Fiction Seura ry.

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Science Fiction Seura, ruotsiksi Åbo Science Fiction Sällskap. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään nimeä Turku Science Fiction Society, ja kotipaikka Turku. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä seura.

2. Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on

 • edistää science fiction -kulttuurin tuntemusta
 • edistää erityisesti suomenkielisen korkeatasoisen tieteiskirjallisuuden kirjoittamista ja julkaisemista
 • edistää korkeatasoisen vieraskielisen tieteiskirjallisuuden kääntämistä ja julkaisemista suomeksi
 • edistää tieteiskirjallisuuden harrastajien välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

 • hankkii ja ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin
 • järjestää yleisö- ja jäsentilaisuuksia
 • osallistuu erilaisiin tapahtumiin
 • järjestää kirjoituskilpailuja
 • jakaa vuosittain Atorox-palkinnon parhaalle edellisenä vuonna ensimmäistä kertaa julkaistulle kotimaiselle tieteis- tai fantasianovellille
 • julkaisee jäsenlehteä
 • ylläpitää voittoa tavoittelematta omaa kirjastoa

Seura voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimintansa tukemiseksi harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa yhdessä liikepaikassa, järjestää maksullisia yleisötilaisuuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

3. Seuran jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Seuran varsinainen jäsen voi olla henkilö, rekisteröity säätiö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenanomukset hyväksyy seuran hallitus.

Jos jäsen haluaa erota seurasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan. Seuran kokous voi 3/4 äänten enemmistöllä erottaa jäsenen, joka toimii seuran tarkoitusperiä vastaan. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua maaliskuun loppuun mennessä. Hallituksen jäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Kunniajäsenet

Seuran kokous voi 5/6 äänten enemmistöllä kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, rekisteröityjä säätiöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka ovat erittäin arvokkaalla tavalla tukeneet seuran pyrkimyksiä. Kunniajäsenellä on täydet jäsenoikeudet, mutta ei jäsenmaksuvelvoitetta.

Kannatusjäsenet

Seuralla voi olla kannatusjäseniä. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus seuran kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenillä ei ole myöskään muita jäsenetuja. Kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.

4. Seuran kokoukset

Seuran kokous

Päätösvaltaa seurassa käyttää seuran kokous.

Hallitus kutsuu kokouksen koolle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää joko jäsenlehdessä julkaistavalla kokouskutsulla tai jäsenkirjeellä, joka lähetetään kullekin jäsenelle. Kokouskutsun yhteydessä on mainittava käsiteltävät asiat. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, mutta vaaleissa arpa.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Seuran kokousten järjestäytyminen

Kokouksen avaa seuran puheenjohtaja, tämän ollessa estyneenä joku muu hallituksen jäsen. Valitaan lain vaatimat toimihenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Seuran syyskokous

Syyskokous pidetään loka-joulukuussa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan seuraavaksi vuodeksi hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös seuran puheenjohtajana
 2. valitaan seuraavaksi vuodeksi hallitukseen 4-9 muuta jäsentä
 3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus sekä jäsenlehti Spinin tilaushinta
 4. valitaan seuraavaksi vuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran kevätkokous

Kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös ja päätetään niiden hyväksymisestä
 2. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

5. Seuran tili- ja toimikausi

Seuran tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

6. Seuran hallitus

Seuran syyskokouksen valitsema hallitus käyttää seuran toimeenpanovaltaa. Hallitus valmistelee seuran kokoukselle esitettävät asiat. Hallitus on toiminnastaan vastuussa seuran kokoukselle. Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, jotka toimivat myös seuran varapuheenjohtajana ja sihteerinä. Puheenjohtaja tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaanlukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

7. Tilinpäätös

Tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

8. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri ja taloudellisissa asioissa myös taloudenhoitaja, kukin erikseen.

9. Seuran sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa. Muutos hyväksytään, mikäli molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 annetuista äänistä on sen puolesta. Muutos voidaan hyväksyä yhdessä kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä, mikäli se on ensin julistettu kiireelliseksi 5/6 äänten enemmistöllä.

10. Seuran purkaminen

Päätös seuran purkamisesta tulee tehdä samalla tavalla kuin sääntöjen muuttamisesta. Seuran purkautuessa seuran varat annetaan purkamisesta jälkimmäisen päättävän kokouksen määräämään, seuran tarkoitusta edistävään tarkoitukseen