Alkuperäiset säännöt

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa ravintola
Casa Miassa, Turussa 25.1.1995. Yhdistys haetaan merkittäväksi yhdistys-
rekisteriin.

NIMI JA KOTIPAIKKA

1.§ Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti ja
   kotipaikka Turku. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään nimeä
   The Science Fiction Culture Cabinet at the University of Turku
   (Finland).

TARKOITUS JA TOIMINNOT

2.§ Yhdistyksen tarkoitus on parantaa science fiction -kulttuurin tun-
   temusta ensisijaisesti Turun yliopiston opiskelijoiden ja henkilö-
   kunnan keskuudessa sekä luoda yhteyksiä jäsentensä ja muiden scien-
   ce fictionin harrastajien välille niin Suomessa kuin ulkomaillakin.
    Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen
   osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

3.§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen luen-
   toja, seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä muita tapahtumia,
   mahdollisesti yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa.
    Yhdistys voi niin ikään toimia pienkustanteiden julkaisukanava-
   na.

4.§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
   testamentteja sekä omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omai-
   suutta ja lisäksi harjoittaa pienimuotoista kahvila- ja kirpputori-
   toimintaa sekä järjestää maksullisia kulttuuri- ja huvitilaisuuk-
   sia.
    Yhdistys voi kuulua jäsenenä koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin,
   joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähel-
   lä.

JÄSENET

5.§ Yhdistyksessä voi olla henkilö- ja yhteisöjäseniä. Henkilöjäseneksi
   voidaan ottaa yksityinen, yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut hen-
   kilö. Yhteisöjäseneksi voidaan ottaa Suomessa toimiva, oikeuskel-
   poinen yhteisö. Yhteisöjäsen nimeää itselleen yhteyshenkilön.
    Yhdistyksen jäsenistöstä enemmistön on kuuluttava Turun yliopis-
   ton ylioppilaskuntaan.

6.§ Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemuksen perusteella. Hal-
   litus voi evätä jäsenhakemuksen.

7.§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
   hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen
   kokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan eroilmoituksen antovuoden
   päätyttyä.
    Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos
   jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänel-
   le sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen
   tavoitteiden vastaisesti.
    Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole mak-
   sanut yhdistyksen kokouksen kyseiselle vuodelle säätämää jäsenmak-
   sua ko. vuoden toukokuun loppuun mennessä.

8.§ Mikäli yhdistyksen kokous määrää tietylle kalenterivuodelle jäsen-
   maksun, jäsenen on se suoritettava määräajan loppuun mennessä.
    Yhdistyksen hallituksen jäsenten katsotaan korvaavan jäsenmaksun
   työpanoksellaan.

9.§ Yhdistyksen kokous voi 5/6 äänten enemmistöllä kutsua kun-
   niajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat erityisen arvokkaalla tavalla
   tukeneet yhdistyksen pyrkimyksiä. Kunniajäsenellä on täydet jäsen-
   oikeudet, mutta ei jäsenmaksun suoritusvelvollisuutta.

10.§ Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä. Kannatusjäsenillä on läsnä-
   olo- ja puheoikeus seuran kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kan-
   natusjäsenet hyväksyy hallitus, ja jäsenmaksun päättää yhdistyksen
   vuosikokous.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

11.§ Kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni.
   Yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää yhteisöjäsenen siihen valtuuttama
   edustaja.

12.§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus vähintään
   yksi viikko ennen kokousta. Kokouksesta on ilmoitettava joko jos-
   sain yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä lehdessä tai henkilö-
   kohtaisesti niille jäsenille, jotka ovat suorittaneet hallituksen
   määräämän, jäsenmaksusta erillisen tiedotusmaksun, tai mikäli tie-
   dotusmaksua ei ole määrätty, kaikille jäsenille.

13.§ Yhdistyksen syyskokous pidetään loka - joulukuussa. Kokous käsitte-
   lee seuraavat asiat:
   1. Käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunni-
    telmaksi ja talousarvioksi.
   2. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
   3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdis-
    tyksen puheenjohtajaksi, sekä 2 - 4 muuta jäsentä seuraavalle
    vuodelle.
   4. Valitaan yhdistykselle tilintarkastaja ja tälle varamies seuraa-
    valle vuodelle.
   5. Valitaan yhdistykselle yhteyshenkilöt niihin yhdistyksiin, jois-
    sa yhdistys on jäsenenä.
   6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14.§ Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
   ajankohtana, toukokuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään
   seuraavat asiat:
   1. Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkas-
    tajan lausunto.
   2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
   3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden halli-
    tukselle ja muille tilivelvollisille.
   4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15.§ Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen ko-
   kouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava
   hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
   kokouskutsuun.

16.§ Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä,
   ellei näistä säännöistä tai yhdistyslaista muuta johdu. Äänten men-
   nessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaa-
   leissa arpa. Suhteellista vaalitapaa on käytettävä, jos valittavana
   on useita henkilöitä.
    Suhteellinen vaali toimitetaan ehdokaslistoja käyttämättä siten,
   että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkitty-
   jen ehdokkaiden kesken. Ensimmäinen ehdokas saa yhden äänen, toise-
   na oleva puoli ääntä, kolmantena oleva 1/3 ääntä jne., ja valituik-
   si tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänten mukaisessa jär-
   jestyksessä.
    Suhteellinen vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Tasatulos vaa-
   leissa ratkaistaan arvalla.
    Kokouksen yksimielisellä päätöksellä vaalit voidaan myös rat-
   kaista arvalla.

HALLITUS

17.§ Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa yhdistyksen
   kokouksen valitsema hallitus.

18.§ Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapu-
   heenjohtajan, jota kutsutaan myös seuran varapuheenjohtajaksi, ja
   sihteerin, joka toimii myös seuran sihteerinä.

19.§ Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän ollessa estyneenä
   varapuheenjohtaja tai molempien ollessa estyneinä hallituksen iäl-
   tään vanhin jäsen vähintään kaksi vuorokautta ennen kokousta.

20.§ Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohta-
   ja ja tämä mukaan lukien yli puolet hallituksen jäsenistä osallis-
   tuu asian käsittelemiseen. Äänestyksessä äänten mennessä tasan rat-
   kaisee puheenjohtajan ääni.

21.§ Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta
   sitoumuksia, hoitaa yhdistyksen talous, kutsua koolle yhdistyksen
   kokoukset, valmistella niissä esille tulevat asiat ja valvoa pää-
   tösten toimeenpanoa, laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilin-
   päätös, laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja
   talousarvioksi sekä toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamisek-
   si tarpeelliset tehtävät.

22.§ Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai sihteeri, tai hallituksen
   erityisesti tiettyä tarkoitusta varten valtuuttama henkilö tässä
   tarkoituksessa, ja taloudellisissa asioissa myös taloudenhoitaja,
   kukin erikseen.

TILI- JA TOIMIKAUSI

23.§ Yhdistyksen hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

24.§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

25.§ Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarpeelli-
   set tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava yhdis-
   tyksen tilintarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten
   vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

26.§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous kahdessa vä-
   hintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa. Asia on
   mainittava erikseen kokouskutsussa.
    Muutos hyväksytään, mikäli molemmissa kokouksissa vähintään 3/4
   annetuista äänistä on sen puolesta.
    Muutos voidaan hyväksyä yhdessä kokouksessa 3/4 äänten enemmis-
   töllä, mikäli se on ensin julistettu kiireelliseksi 5/6 äänten
   enemmistöllä.
    Lisäksi yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen tarvitaan kaikkien
   yhdistyksen elossa olevien perustajajäsenten kirjallinen tai yhdis-
   tyksen kokouksessa ilmaistu suostumus.

27.§ Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee tehdä samalla tavalla kuin
   sääntöjen muuttamisesta.
    Yhdistyksen varat luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksen mu-
   kaisesti Turun yliopiston ylioppilaskunnalle tai jollekin julkisoi-
   keudelliselle yhteisölle, jonka tarkoitus vastaa yhdistyksen tar-
   koitusta tai on sitä lähellä. Muun omaisuuden voi viimeinen kokous
   jakaa parhaaksi katsomilleen tahoille.

28.§ Mikäli yhdistys lakkautetaan, sen varat ja muu omaisuus luovutetaan
   Turun kaupunginkirjastolle.