Säännöt 2016–22

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa ravintola Casa Miassa, Turussa 25.1.1995 ja korjattu ylimääräisessä yleiskokouksessa ravintola Proffassa 22.3.1997. Sääntöjä muokattiin 26.3.2016 pidettyä yhdistyksen kokousta ja siellä käsiteltyä sääntömuutosta varten.

Tämän jälkeen tehdyistä korjausehdotuksista johtuen sääntömuutos käsiteltiin uudestaan, tällä kertaa kiireelliseksi julistettuna yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 7.5.2016. Ehdotus sai jäsenistön yksimielisen hyväksynnän. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi sääntömuutoksen 1.8.2016. Syyskuussa 2022 voimaan astuneet uudet säännöt korvasivat nämä.

Nimi ja kotipaikka

1.§ Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston tieteiskulttuurikabinetti, Science fiction -kulturkabinettet vid Åbo universitet, ja kotipaikka Turku. Englanninkielisissä yhteyksissä käytetään epävirallista nimeä The Science Fiction Culture Cabinet at the University of Turku (Finland) ja ruotsinkielisissä yhteyksissä nimeä Science fiction-kulturkabinettet vid Åbo universitet.

Tarkoitus ja toiminnot

2.§ Yhdistyksen tarkoitus on parantaa tieteis- ja fantasiakulttuurin tuntemusta ensisijaisesti Turun yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa sekä luoda yhteyksiä jäsentensä ja muiden science fictionin ja fantasian harrastajien välille niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.

3.§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia, mahdollisesti yhteistyössä muiden yhteisöjen kanssa. Yhdistys voi niin ikään toimia pienkustanteiden julkaisukanavana.

4.§ Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta ja lisäksi harjoittaa pienimuotoista kahvila- ja kirpputoritoimintaa sekä järjestää maksullisia kulttuuri- ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi kuulua jäsenenä koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä.


Jäsenet


5.§ Yhdistyksessä voi olla henkilö- ja yhteisöjäseniä. Henkilöjäseneksi voidaan ottaa yksityinen, yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö. Yhteisöjäseneksi voidaan ottaa Suomessa toimiva, oikeuskelpoinen yhteisö. Yhteisöjäsen nimeää itselleen yhteyshenkilön.

6.§ Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet hakemuksen perusteella. Hallitus voi evätä jäsenhakemuksen. Hyväksymisen edellytyksenä on jäsenmaksun maksaminen.

7.§ Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ero astuu voimaan välittömästi. Jäsenmaksua ei tässä tapauksessa palauteta. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti. Jäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän ei ole maksanut yhdistyksen kokouksen kyseiselle vuodelle säätämää jäsenmaksua ko. vuoden toukokuun loppuun mennessä.

8.§ Mikäli yhdistyksen kokous määrää tietylle kalenterivuodelle jäsenmaksun, jäsenen on se suoritettava määräajan loppuun mennessä. Yhdistyksen hallituksen jäsenten katsotaan korvaavan jäsenmaksun työpanoksellaan.

9.§ Yhdistyksen kokous voi 5/6 äänten enemmistöllä kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat erityisen arvokkaalla tavalla tukeneet yhdistyksen pyrkimyksiä. Kunniajäsenellä on täydet jäsenoikeudet, mutta ei jäsenmaksun suoritusvelvollisuutta.

10.§ Yhdistyksellä voi olla kannatus- ja tukijäseniä. Kannatusjäsenillä on kaikki jäsenedut sekä läsnäolo- , puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Tukijäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannatus- ja tukijäsenet hyväksyy hallitus. Kummankin kategorian jäsenmaksujen määrän päättää yhdistyksen vuosikokous, kuitenkin niin, että ne molemmat ovat perusjäsenmaksua korkeampia ja tukijäsenmaksu kannatusjäsenmaksua korkeampi.


Yhdistyksen kokoukset

11.§ Kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää yhteisöjäsenen siihen valtuuttama edustaja.

12.§ Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle yhdistyksen hallitus vähintään yksi viikko ennen kokousta. Kokouksesta on ilmoitettava kirjallisesti kaikille jäsenille.

13.§ Yhdistyksen syyskokous pidetään loka–joulukuussa. Kokous käsittelee seuraavat asiat:

1. Käsitellään hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
2. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi.
3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä 2–5 muuta jäsentä seuraavalle vuodelle.
4. Valitaan yhdistykselle toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavalle vuodelle.
5. Valitaan yhdistykselle yhteyshenkilöt niihin yhdistyksiin, joissa yhdistys on jäsenenä.
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14.§ Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana, toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto.
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

15.§ Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

16.§ Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä säännöistä tai yhdistyslaista muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Suhteellista vaalitapaa on käytettävä, jos valittavana on useita henkilöitä. Suhteellinen vaali toimitetaan ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken. Ensimmäinen ehdokas saa yhden äänen, toisena oleva puoli ääntä, kolmantena oleva 1/3 ääntä jne., ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänten mukaisessa järjestyksessä. Suhteellinen vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Tasatulos vaaleissa ratkaistaan arvalla.


Hallitus

17.§ Yhdistyksen hallituksena toimii ja yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus.

18.§ Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, jota kutsutaan myös yhdistyksen varapuheenjohtajaksi, ja sihteerin, joka toimii myös yhdistyksen sihteerinä.

19.§ Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtaja tai molempien ollessa estyneinä hallituksen iältään vanhin jäsen vähintään kaksi vuorokautta ennen kokousta.

20.§ Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja tämä mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

21.§ Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä ja tehdä sen puolesta sitoumuksia, hoitaa yhdistyksen talous, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä esille tulevat asiat ja valvoa päätösten toimeenpanoa, laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös, laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

22.§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaikki hallituksen jäsenet tai taloudenhoitaja tai hallituksen erityisesti määräämä henkilö, kukin erikseen.


Tili- ja toimikausi

23.§ Yhdistyksen hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

24.§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

25.§ Tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus sekä muut tarpeelliset tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava yhdistyksen toiminnantarkastajalle hallinnon ja tilien tarkastamista varten vähintään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.


Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

26.§ Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa. Asia on mainittava erikseen kokouskutsussa. Muutos hyväksytään, mikäli molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 annetuista äänistä on sen puolesta. Muutos voidaan hyväksyä yhdessä kokouksessa 3/4 ääntenenemmistöllä, mikäli se on ensin julistettu kiireelliseksi 5/6 ääntenenemmistöllä.

27.§ Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee tehdä samalla tavalla kuin sääntöjen muuttamisesta. Yhdistyksen varat luovutetaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti Turun yliopiston ylioppilaskunnalle tai jollekin julkisoikeudelliselle yhteisölle, jonka tarkoitus vastaa yhdistyksen tarkoitusta tai on sitä lähellä. Muun omaisuuden viimeinen kokous määrää käytettäväksi tarkoitukseen, joka edistää yhdistyksen aatteellisia päämääriä.

28.§ Mikäli yhdistys lakkautetaan, sen varat ja muu omaisuus luovutetaan Turun Science Fiction Seura ry:lle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, siirtyvät varat ja muu omaisuus Turun kaupunginkirjastolle.