Seuran esittely

Mikä Senpai?

Turun Anime- ja Mangaseura Senpai ry (aikaisemmalta nimeltään Turun Animeseura ry, TAS) on vuoden 1999 lopussa perustettu rekisteröity yhdistys ja Turun yliopiston ylioppilaskunnan harrastusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää japanilaisen animaation (anime) ja sarjakuvan (manga) tuntemusta ja harrastusta sekä harrastajien välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.

Senpai on järjestänyt Suomen ensimmäisen Animeconin ja sen jäsenet tekevät vapaaehtoistöitä useissa Suomen tapahtumissa.

Kuka tahansa japanilaisesta populaarikulttuurista kiinnostunut voi liittyä jaseneksi. Jäsenmaksu on 7 euroa vuodessa, mutta syyslukukauden aikana (syyskuussa ja sen jälkeen) liittyessä saa seuraavan vuoden kaupan päälle. Jäsenenä pääsee osallistumaan kaikkiin seuran tapahtumiin sekä hyödyntämään seuran kirjastoa. Jäseneksi voi liittyä missä vaiheessa vuotta tahansa, mutta jäseneduista saa eniten irti, mitä aikaisemmin liittyy.

Lisäksi jäsenet saavat käyttöönsä jäsenkortin, jolla saa merkittäviä alennuksia yhteistyökumppaneiltamme.

Jäsenkortin saa jäsenmaksun maksettua paikan päältä, joko Terrakodilta tai muusta seuran tapahtumasta.

Hallituksen tavoittaa parhaiten sähköpostiosoitteesta seele [at] lists [piste] utu [piste] fi.

 

Seuran säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Anime- ja Mangaseura Senpai. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä Senpai. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimeä Turku Anime and Manga Society Senpai. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä seura.

2. Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on

  • edistää japanilaisen pop-kulttuurin, eritysesti animaation ja sarjakuvan, animen ja mangan, tuntemusta ja harrastusta
  • edistää animen ja mangan harrastajien välistä yhteydenpitoa ja vuorovaikutusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura

  • hankkii ja ylläpitää yhteyksiä muihin vastaaviin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin
  • järjestää yleisö- ja jäsentilaisuuksia, kuten seminaareja ja illanviettoja
  • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
  • ylläpitää ja kehittää internetissä maksutonta manga- ja animesivustoa.

Seura voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimintansa tukemiseksi harjoittaa kahvilaliikettä, myyjäistoimintaa, järjestää maksullisia huvitilaisuuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. Seuran jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Seuran varsinainen jäsen voi olla yksityishenkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jokaisen varsinaisen jäsenen on oltava joko Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYYn) jäsen tai kuuluttava seuran hallitukseen. Jäsenanomukset hyväksyy seuran hallitus. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus seuran kokouksissa. Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Kunniajäsenet

Seuran kokous voi 5/6 äänten enemmistöllä kutsua kunniajäsenekseen yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka ovat erittäin arvokkaalla tavalla tukeneet seuran pyrkimyksiä. Kunniajäsenellä on äänioikeus seuran kokouksissa, mutta ei jäsenmaksuvelvoitetta.

Kannatusjäsenet

Seuralla voi olla kannatusjäseninä yksityishenkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea seuran toimintaa. Kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puhe- ja esitysoikeus seuran kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus. Kannatusjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Nuorisojäsenet

Seuralla voi olla nuorisojäsenenä yksityishenkilö, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta. Nuorisojäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus seuran kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Nuorisojäsenet hyväksyy seuran hallitus. Nuorisojäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous, kuitenkin niin, että se on pienempi kuin varsinaisilla jäsenillä.

4. Seurasta eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota seurasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle, puheenjohtajalle tai ilmoitettava siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua maaliskuun loppuun mennessä.

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos tämä on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Seuran kokoukset

Seuran kokous

Päätösvaltaa seurassa käyttää seuran kokous. Hallitus kutsuu kokouksen koolle kirjallisella kutsulla jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokouspäivää. Kutsuksi lasketaan myös seuran kokouksen päättämässä lehdessä julkaistu ilmoitus. Kokouskutsun yhteydessä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee, mutta vaaleissa arpa.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Seuran kokouksien järjestäytyminen

Kokouksen avaa seuran puheenjohtaja, tämän ollessa estyneenä joku muu hallituksen jäsen. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Seuran syyskokous

Syyskokous pidetään loka-joulukuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös seuran puheenjohtajana

2. valitaan hallituksen muut jäsenet

3. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

4. valitaan seuraavaksi vuodeksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran kevätkokous

Kevätkokous pidetään tammi-maaliskuussa. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. esitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto

2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille

3. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

6. Seuran hallitus

Seuran syyskokouksen valitsema hallitus käyttää seuran toimeenpanovaltaa, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-9 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja hallituksen jäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta toimikautensa aikana. Hallitus valmistelee seuran kokoukselle esiteltävät asiat. Hallitus on toiminnastaan vastuussa seuran kokoukselle.

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, jotka toimivat myös seuran varapuheenjohtajana ja sihteerinä.  Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Puheenjohtaja tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja heidät mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

7. Seuran tili- ja toimikausi

Seuran tili- ja toimikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään 3 viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

8. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kaksi yhdessä. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden valitsemalleen toimihenkilölle yhdessä varapuheenjohtajan, sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9. Seuran sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous kahdessa vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa. Muutos hyväksytään, mikäli molemmissa kokouksissa vähintään 3/4 annetuista äänistä on sen puolesta. Muutos voidaan hyväksyä yhdessä kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä, mikäli se on ensin julistettu kiireelliseksi 5/6 äänten enemmistöllä.

10. Seuran purkaminen

Päätös seuran purkamisesta tulee tehdä samalla tavalla kuin sääntöjen muuttamisesta. Seuran purkautuessa seuran varat ja omaisuus annetaan purkautumisesta päättävän kokouksen määrättäväksi seuran tarkoitusta edistävään tarkoitukseen.