Terrakoti
Terrakoti ry:n säännöt

Terrakoti ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Terrakoti ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea jäsenyhdistystensä harrastusjärjestötoimintaa ja -kulttuuria.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii yhteistyöelimenä, järjestää tapahtumia, tiedottaa toiminnastaan ja ylläpitää suhteita yhdistyksen kannalta tärkeisiin tahoihin. Yhdistys ylläpitää, hankkii, turvaa ja kehittää tiloja jäsenyhdistystensä käyttöön. Tilojen kehittämisellä Terrakoti ry pyrkii takaamaan jäsenyhdistystensä toiminnalle sopivat puitteet mahdollisimman pitkällä aikavälillä.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia ja myyjäisiä asianomaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi asianmukaisen luvan saatuaan ylläpitää anniskelu- ja ravitsemusliikettä järjestämiensä tilaisuuksien ja tapahtumien yhteydessä sekä harjoittaa tarkoitukseensa liittyvää julkaisutoimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen kokous. Kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallituksen kokous. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallitukseen pitää kuulua vähintään yksi jäsen jokaisen jäsenyhdistyksen senhetkisestä hallituksesta. 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Jäsenyhdistykset lähettävät edustajakseen yhdistyksen kokoukseen hallitustensa puheenjohtajan tai muun nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenyhdistyksellä yksi ääni. Jäsenyhdistyksen useampihenkinen edustus jakaa siis yhden yhteisen äänen. Kannattavilla jäsenillä ja kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus muttei äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta sähköpostitse.

Hallituksen harkinnalla yhdistyksen kokoukseen voi osallistua kokouskutsussa mainitun paikan lisäksi etänä teknisiä apuvälineitä käyttäen reaaliajassa, mikäli kokoustapa mainitaan kokouskutsussa. Tällöin kokouskutsussa tulee käydä ilmi:


– Mitkä tekniset apuvälineet ja viestintäkanavat ovat käytössä.
– Miten etäosallistujien henkilöllisyys ja jäsenyys varmistetaan.
– Mihin kokouksen esityslistassa käsiteltäviin asioihin on mahdollisuus ottaa etänä kantaa.
– Onko etäosallistujilla äänestysoikeutta. Jos etäosallistujilla on äänestysoikeus, miten äänestys toteutetaan ja vaalisalaisuus turvataan.

Jos etäyhteys  katkeaa  kokouksenjärjestäjästä  johtuvista  syistä,  ei  kokousta  voida  jatkaa ennen yhteyden palautumista. Yhteyden katkeaminen muusta syystä ei muodosta estettä kokouksen jatkamiselle.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen tai jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tämän ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.